Privacy- & Cookiebeleid

Februari 2024Snappet zet zich in voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Hoe we dat doen voor onderwijsinstellingen staat beschreven in onderstaand privacy- & cookiebeleid. Voor ‘Snappet Aanvullend’ is een andere privacyverklaring van toepassing, deze kan hier gevonden worden. Neem bij vragen contact met ons op.

Deel I. Snappet als Verwerker

Snappet is een dienstverlener voor digitaal lesmateriaal voor het basisonderwijs. Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een digitaal onderwijsplatform met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Snappet biedt haar diensten aan via scholen en niet rechtstreeks aan schoolgaanden.

Alle gegevensverwerkingen die Snappet vervult voor deze dienstverlening, verricht zij als Verwerker. Dit betekent dat de gegevens in opdracht, onder gezag en instructie van de Onderwijsinstelling door Snappet worden verricht. Snappet heeft geen zeggenschap over de gegevens die zij namens de Onderwijsinstellingen verwerkt. De Onderwijsinstellingen zijn Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de leerlingen. Snappet als dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens dus uitsluitend op verzoek of met instemming van de Onderwijsinstellingen. Dit betekent dat het privacystatement van de betreffende Onderwijsinstelling van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. Snappet is hiervoor niet verantwoordelijk.

Leerlingen, scholen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons)gegevens in goede handen zijn. Snappet is zich zeer bewust van de gevoeligheid van deze (persoons)gegevens, die door scholen aan haar worden toevertrouwd.

Tegelijkertijd moeten leerlingen, leerkrachten en scholen de leervoortgang in hun domein goed kunnen volgen. Omdat Snappet een deel van de digitale verwerkingen namens de scholen uitvoert, zijn goede afspraken nodig. Daarom is Snappet aangesloten bij de Intentieverklaring Privacy in Digitale Onderwijsmiddelen: Snappet heeft de toetredingsverklaring ondertekend en staat in de deelnemerslijst van privacyinonderwijs.be. De hierin gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst die met elke school gesloten is. Scholen, ouders en leerlingen kunnen er daarmee op vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn en blijven.

De Onderwijsinstelling dient als Verwerkingsverantwoordelijke een eigen privacy statement op te stellen om de leerlingen, en indien van toepassing de ouders of wettelijk vertegenwoordigers, te informeren. Snappet verwijst dan ook voor de privacy statement van een onderwijsinstelling naar de website van de betreffende Onderwijsinstelling.

Onderwijsinstelling is Verwerkingsverantwoordelijke

De Onderwijsinstelling is de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de Onderwijsinstelling dient de voldoen aan alle geldende verplichtingen uit privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wetgeving hieromtrent.

Indien u wilt weten hoe de Onderwijsinstelling met uw gegevens omgaat, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt inroepen, verwijzen wij naar het privacystatement van de betreffende Onderwijsinstelling.

Inroepen van uw rechten en klachten over het verwerken van persoonsgegevens

Indien u op grond van de geldende privacywetgeving een van uw rechten wenst in te roepen (zoals uw recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit etc.) of wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan dient u zich rechtstreeks te richten tot de Onderwijsinstelling die gebruik maakt van de diensten van Snappet. Het is Snappet als Verwerker niet toegestaan om zelfstandig dergelijke verzoeken of klachten af te handelen.

Overige gegevensverwerkingen door Snappet

Met instemming van de deelnemende Onderwijsinstellingen worden de met het lesmateriaal behaalde resultaten, op groepsniveau niet direct herleidbaar op individueel leerlingniveau door Snappet zelf verwerkt. Door verwerking van de niet direct herleidbare resultaten kan Snappet de Onderwijsinstelling informeren hoe de resultaten zich verhouden tot anderen. Daarnaast gebruikt Snappet deze niet direct herleidbare informatie om het lesmateriaal voor de leerlingen te verbeteren (productontwikkeling).

Deel II. Snappet als Verwerkingsverantwoordelijke

Voor uitsluitend haar eigen persoons gegevensverwerking wordt Snappet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke.

Snappet is gevestigd aan Brusselsestraat 51, 2018 Antwerpen en bereikbaar op telefoonnummer 03 318 01 30 of via info@snappet.org.

Dit privacy- & cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de gegevensverwerkingen door Snappet in haar rol van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor medewerkers van Snappet heeft Snappet een specifieke privacy statement opgesteld. (Potentiële) medewerkers kunnen deze opvragen bij de personeelsfunctionaris.

De functionaris gegevensbescherming binnen Snappet is te bereiken via privacy@snappet.org.

Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

Snappet verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (inclusief grondslagen).

  1. Voor de uitvoering voor de overeenkomst tussen de Onderwijsinstellingen en Snappet verwerkt Snappet persoonsgegevens van medewerkers (docenten, IT beheerders, …) van Onderwijsinstellingen. Denk hierbij aan contactgegevens, financiële gegevens maar ook aan communicatie met de helpdesk of andere ondersteuning die Snappet levert.
  2. Voor het in behandeling nemen van sollicitaties o.a. via de website.
  3. Om Onderwijsinstellingen/docenten/gebruikers/geïnteresseerden te informeren over nieuwe producten en/of diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw interesses en voorkeuren op grond van afgenomen producten en/of diensten.
  4. Voor direct marketing doeleinden gericht op de totstandbrenging en instandhouding van de directe relatie tussen Snappet en Onderwijsinstellingen.
  5. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten gericht op onderwijs.
  6. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of verbetering van de diensten van Snappet.
  7. Voor het optimaliseren van advertenties op andere websites, maar alleen als je vooraf akkoord hebt gegeven voor advertentiecookies. Hierbij worden er afgezien van je IP adres geen andere persoonsgegevens gedeeld met onze advertentiepartners.
  8. Voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar leveranciers.
  9. Voor de invulling van de wettelijke verplichtingen aan organisaties zoals het voeren van een financiële administraties.
  10. Managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid, en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

E-mail nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, door Snappet gebruikt voor het toezenden per e-mail van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor gebruikersgroepen en informatiebijeenkomsten. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door het invullen van het contactformulier, onder vermelding van afmelding e-mailnieuwsbrief.

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrief of door het contactformulier in te vullen. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org.

Ontvangers van gegevens

Snappet verstrekt, verkoopt, verhuurt de gegevens die zij verwerkt nooit aan derden, tenzij Snappet hiertoe wettelijk is verplicht of wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden, maar uitsluitend in opdracht van Snappet.

Beveiliging

Snappet bewaart de persoonsgegevens binnen de EU (EER) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Snappet regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Onze website is zodanig beveiligd, dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan Snappet worden verzonden.

Verstrekking aan derden

Voor het realiseren van haar doelen en wettelijke vereisten (denk onder andere aan cloud-opslag maar ook bijvoorbeeld accountantscontrole) maakt Snappet gebruik van derde partijen. Snappet stelt hoge eisen aan deze partijen zodat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Deze eisen zijn contractueel vastgelegd in verwerkersovereenkomsten en als de data buiten de EU verwerkt wordt (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), zal dit gebeuren met behulp van EU modelcontracten. Snappet toetst deze periodiek.

Daarbuiten verstrekt Snappet persoonsgegevens alleen op grond van de geldende wet- en /of regelgeving, een gerechtelijk bevel of vonnis, dan wel op basis van uw toestemming.

Bewaartermijnen

Snappet bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor Snappet de persoonsgegevens verzamelt. In hoofdlijnen hanteert Snappet bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

Contactgegevens; maximaal 4 weken na afhandeling van een sollicitatie of verzoek tot informatie. Voor Onderwijsinstellingen geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar na afloop van de overeenkomst.

Financiële gegevens; maximaal 7 jaar in verband met fiscale bewaartermijn.

Uw rechten

Een ieder van wie Snappet persoonsgegevens en verwerkt, heeft op grond van de wet een aantal rechten. Indien u een van onderstaande rechten inroept, dan zal Snappet ervoor zorgen dat uw verzoek binnen een maand wordt behandeld. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover informeren.

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op informatie en inzage van de gegevens die Snappet van u verwerkt. Bij een informatie- of inzageverzoek zullen wij u een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van u verwerken inclusief de doeleinden.

Recht op rectificatie

Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn dan zal Snappet ervoor zorgen, dat uw rechten worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kunt u gegevens die niet (langer) correct zijn uiteraard ook laten verwijderen.

Recht op vergetelheid

Uiteraard heeft u ook het recht om aan te geven dat de gegevens die Snappet van u heeft, moeten worden verwijderend. Snappet zal uw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen of om te kunnen voldoen aan een verzoek tot blokkering van uw gegevens.

Recht van bezwaar

Indien u door Snappet in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten of diensten, dan kunt u dit kenbaar maken. Snappet zal uw gegevens dan blokkeren voor toekomstige direct marketing activiteiten, zodat u niet meer door Snappet wordt benaderd.

Recht van dataportabiliteit

Wanneer u uw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kunt u uw recht op dataportabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op grond van de met u gesloten overeenkomst, aan u verstrekken in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls- of csv-bestand). Na verzending van het bestand, kunt u de gegevens overdragen aan een andere organisatie.

Inroepen van uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen met daar de vermelding welk recht u wenst in te roepen of door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org. Aangezien Snappet Privacy belangrijk vindt zal Snappet controleren of de aanvrager gerechtigd is het verzoek in te dienen. Hiervoor vraagt zij een kopie van een identiteitsbewijs waarbij de foto en het rijksregisternummer onherkenbaar is gemaakt. In sommige gevallen zal Snappet pas de vraag in behandeling nemen na een fysieke controle op het kantoor van Snappet.

Cookiestatement

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wij maken gebruik van cookies om onze website beter te laten functioneren en om bezoekerstatistieken bij te houden. Afhankelijk van je voorkeuren kunnen onze cookies ook gebruikt worden om gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij je interesses. Je toestemming geldt voor de domeinen zoals die vermeld staan in de lijst met gebruikte cookies.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor een goede functionaliteit van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Wil je deze cookies toch verwijderen? Dat kan via de instellingen van je browser.

Prestatie cookies

Deze cookies worden ook wel analytische cookies genoemd en meten welke onderdelen van onze website het best worden bezocht. We verzamelen bijvoorbeeld bezoekersaantallen, de gemiddelde tijdsduur op een pagina, of populaire pagina’s en onderwerpen. Ook laten we daar statistiek op los. Daarmee optimaliseren we de inhoud en navigatie van onze website. En maken we ‘m nóg gebruiksvriendelijker. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot pc’s of personen.

Functionele cookies

We gebruiken deze cookies om de functionaliteit te verbeteren en personalisatie mogelijk te maken, zoals video’s en captcha’s.

Advertentie cookies

Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als je deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van jouw gebruikersprofiel en voorkeuren; afgezien van je IP adres worden er verder geen persoonsgegevens gedeeld en opgeslagen door onze advertentiepartners. Verder worden deze cookies gebruikt om te bepalen hoeveel bezoekers de advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Verwijderen cookies

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Lijst gebruikte cookies

In onderstaande tabel zijn de cookies weergegeven die Snappet gebruikt bij haar websites, als deze tabel niet verschijnt zorg dan dat je webbrowser geen dynamische inhoud van andere websites blokkeert (raadpleeg de instellingen van je webbrowser en schakel het blokkeren ervan uit).

Deze cookie lijst is opgesteld en bijgewerkt door de Cookiebeleid.


Klachten over het omgaan met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Snappet in strijd handelt met dit privacy- & cookiestatement of geldende wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijd een klacht bij ons indienen via privacy@snappet.org. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vragen?

Indien u na het lezen van dit privacy- & cookiestatement vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Snappet via privacy@snappet.org.

Wijzigingen

Snappet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- & cookiestatement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy- & cookiestatement zal Snappet tevens kenbaar maken via de website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.