Gebruikersvoorwaarden Aanvullend

September 2023De Gebruiksvoorwaarden voor ‘Snappet Aanvullend’ zijn beschikbaar op deze pagina. Neem bij vragen contact met ons op.

De dienst ‘Snappet Aanvullend’ wordt via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Stichting Snappet, kantoorhoudende te (3511 SX) Utrecht aan het Daalseplein 101, hierna te noemen “Snappet”.

Aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door ‘Snappet Aanvullend’ te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Snappet schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 1.1 Snappet Aanvullend wordt aangeboden ten behoeve van het gebruik van de digitale leeromgeving binnen het klaslokaal middels de aangeboden tools. Je bepaalt zelf hoe je de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 Om Snappet Aanvullend te gebruiken, moet je je eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan er direct op het account worden ingelogd en gebruik worden gemaakt van de dienst.

1.3 De toegang tot het account dient middels gebruikersnaam en wachtwoord te worden afgeschermd voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Snappet mag er vanuit gaan dat alles wat gebeurt via je account na aanmelding met de gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Snappet hebt gemeld dat een ander je wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is niet toegestaan om Snappet Aanvullend te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het niet toegestaan om Snappet Aanvullend op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen aanroepen van de dienst.

2.3 Indien Snappet constateert dat bovengenoemde voorwaarden worden overtreden, of een klacht hierover ontvangt, mag Snappet ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Snappet hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Snappet of derden en/of van de dienstverlening via interne, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Snappet gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Snappet is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 Snappet kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels verhalen op gebruikers. Je vrijwaart Snappet van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Snappet zal zich inspannen om een goed werkende Snappet Aanvullend dienst operationeel te houden. De afwezigheid van storingen kan echter niet worden gegarandeerd. Snappet verbindt zich jegens de gebruikers om adequaat op storingen te reageren.

3.2 Snappet onderhoudt Snappet Aanvullend actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met kantoortijden. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Snappet mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Snappet Aanvullend aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van gebruikers welkom, waarbij Snappet uiteindelijk beslist welke aanpassingen worden doorgevoerd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. Snappet verklaart en garandeert dat zij de inhoud van de opgaven zelf heeft laten opstellen en dat deze oorspronkelijk zijn. De opgaven maken geen inbreuk op de auteursrechten van derden. Snappet vrijwaart de gebruiker tegen alle eventuele aanspraken dienaangaande voortvloeiend uit door Snappet beweerdelijk gepleegde inbreuken op het auteursrecht van derden. Indien je door een derde wordt aangesproken omtrent een auteursrechtinbreuk, dien je Snappet hierover direct informeren.

4.2. Het is verboden de software van de Snappet Aanvullend dienst (proberen) te veranderen, anderen daar toegang toe verlenen of inzage in geven of op een andere manier inbreuk maken op de (auteurs)rechten van Snappet.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Het gebruik van Snappet Aanvullend begint zonder dat een vergoeding vereist is voor het gebruik. Snappet kan op een gegeven moment een vergoeding gaan vragen voor het gebruik, daarover worden gebruikers dan tijdig en uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van de gratis periode geïnformeerd.

5.2. Na afloop van de gratis periode is voor het gebruik van Snappet Aanvullend een vergoeding per maand verbonden. Snappet zal dit duidelijk vooraf communiceren. Als je de keuze maakt om hiervan gebruik te maken, zal deze vergoeding maandelijks verschuldigd zijn.

5.3. Betaling kan worden verricht via de aangeboden betaalmethodes en betaalinstructies op de website.

5.4. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op je uitdrukkelijke verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Snappet is niet aansprakelijk voor schade aan personen of aan zaken die ontstaan ten gevolge van het gebruik of installatie van Snappet Aanvullend, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Snappet is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

6.2. De aansprakelijkheid van Snappet is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij in de maand waarin de schade is ontstaan aan Snappet was verschuldigd of indien Snappet voor de betreffende schade is verzekerd – tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra voor het eerst gebruik wordt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien je als consument de overeenkomst aangaat, kan de overeenkomst op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen reeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3. Snappet kan de overeenkomst beëindigen indien er 6 maanden lang niet is ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

7.4. Let op: het is niet mogelijk de data die wordt opgeslagen of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Snappet mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2. Snappet zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat gebruikers daar kennis van kunnen nemen.

8.3. Indien gebruikers een wijziging of aanvulling niet wensen te accepteren, kan tot de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst worden opgezegd. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover de door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Snappet gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling ‘schriftelijk’ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerlijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Snappet wordt geacht juist te zijn, tenzij de gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Snappet is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Snappet Aanvullend of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.